Team 2017-18
  • YoGI Lions Team 2017-2018..
  • President- Ln Anil Gaggar
  • Secretary- Ln Subhash Jain
  • Treasurer- Ln Kamal Maheshwari
  • 1st V.P.- Ln Motilal Jain
  • 2nd VP- Ln Praveen Jain
  • 3rd VP- Ln Alok Kejriwal